• Cilji usposabljanja

  • Spoznati ključne okoljske probleme in vire onesnaževanja.
  • Spoznati se z načeli in usmeritvami trajnostnega razvoja.
  • Dobiti vpogled v zahteve okoljske politike in zakonodaje (EU in slovenske).
  • Spoznati instrumente okoljske politike, vključno z ekonomskimi instrumenti na področju okolja.
  • Spoznati okoljske zahteve s posameznih okoljskih področij (odpadki, hlapne organske spojine, emisije v zrak…) oziroma obveznosti podjetij.
  • Spoznati se z ključnimi orodji za obvladovanje okolja (ISO 14001, EMAS, čista proizvodnja…).
  • Pridobiti podlago za opredelitev okoljskih vidikov, vplivov podjetij na okolje (z vidika proizvodnje, proizvodov…), določitev okoljskih kazalcev.
  • Spoznati se z osnovnimi pojmi BAT, kaj sodi med okoljske tehnologije, okoljskimi stroški.
  • Razumeti okolje kot sestavni del poslovanja, vsake dejavnosti/aktivnosti v podjetju.

Moodle Theme by NewSchool Learning